送仲珍弟还乡兼奉内弟陈子传

sòng zhòng zhēn dì huán xiāng jiān fèng nèi dì chén zǐ chuán

wú sōng jiāng biān qīu bīng shēng,
bǎng rén cì gāo gē cǎi líng。
gǔ lái pín jiàn bié gèng kǔ,
zhì jǐu bù yǐn xīn rú chéng。
luò rì cháng yún xià píng chǔ,
gū yàn jué qǐ nán fēi líng。
jìu hán jī rì yī shàng chǔ,
yuán tóu xī fēng chūi jí lìng。
ā mí yǐ mén shòu gǔ yún,
shǒu hūi wǔ xián duō kǔ shēng。
líu guāng yī shùn èr shí zài,
fēng xǐ lù mù jiāng yān chéng。
rǔ gūi mǎi tián sōng shǔi qū,
xiǎo zhú biàn kě kāi chái jiōng。
tā nián zǎo xià shí zuǎn zuǎn,
wǒ yì qǐ dàn wèi gēng máng。
yù kúi zuò gēng fàn guā qù,
chōng fù bù zài luō zhēn shèng。
jīn shí lùn jiāo yǒu xiāo lè,
rén shēng jí nán rú dì xiōng。
Processed in 0.251357 Second , 34 querys.