送仲珍弟还乡兼奉内弟陈子传

sòng zhòng zhēn dì huán xiāng jiān fèng nèi dì chén zǐ chuán

wú sōng jiāng biān qīu bīng shēng,
bǎng rén cì gāo gē cǎi líng。
gǔ lái pín jiàn bié gèng kǔ,
zhì jǐu bù yǐn xīn rú chéng。
luò rì cháng yún xià píng chǔ,
gū yàn jué qǐ nán fēi líng。
jìu hán jī rì yī shàng chǔ,
yuán tóu xī fēng chūi jí lìng。
ā mí yǐ mén shòu gǔ yún,
shǒu hūi wǔ xián duō kǔ shēng。
líu guāng yī shùn èr shí zài,
fēng xǐ lù mù jiāng yān chéng。
rǔ gūi mǎi tián sōng shǔi qū,
xiǎo zhú biàn kě kāi chái jiōng。
tā nián zǎo xià shí zuǎn zuǎn,
wǒ yì qǐ dàn wèi gēng máng。
yù kúi zuò gēng fàn guā qù,
chōng fù bù zài luō zhēn shèng。
jīn shí lùn jiāo yǒu xiāo lè,
rén shēng jí nán rú dì xiōng。

黄玠的更多古诗

 • 《吴兴杂咏十六首 其十 清风楼》

  褰裳涉危楼,倚槛对雄州。山横太湖口,溪出少城头。

  阑干十二曲,清风如凉秋。

 • 《四时木犀歌》

  山有木兮木有犀,其花长秋何皑皑。灵芝三秀书上瑞,曾不及尔常芬菲。

  初疑师文叩弦发清商,无射应律变四时。又疑女夷司花窃天和,使尔枝格生妩媚。

  物生文拨真自异,天情岂得为尔私。蟾宫别种万万古,不与草木同凋萎。

  安得灵风锵然驾鸾翼,与尔上结青云知。

 • 《采枸杞子作茶饼子》

  流水河边见碧树,上有万颗珊瑚珠。此疑仙人不死药,黄鹄衔子来方壶。

  露犹未晞手自采,和以玉粉溲云腴。卧听松风响四壁,未老更读千车书。

Processed in 1.031035 Second , 37 querys.