王维辋川剑石叶石林作精舍置之弁山下今为沈玉泉所得醉后求见因赋此

wáng wéi wǎng chuān jiàn shí yè shí lín zuò jīng shè zhì zhī biàn shān xià jīn wèi shěn yù quán suǒ dé zùi hòu qíu jiàn yīn fù cǐ

yǒu shí yǒu shí měi rú zhù,
fú shì fēng léng qì yóu nù。
hé rén gǔ tuó dòng léi fēng,
bō xuē ní shā shān gǔ lù。
xī nián céng kàn wǎng chuān tú,
cǐ wù tí shī cǎi líng dù。
táo huā yuán lǐ yǒu rén jiā,
xìng shù tán biān jiàn yú fù。
kāi yuán zǎi xiāng tài píng kàn,
ài shì yuán chí shǎng xīn jù。
xiāo chén zǐ qì dǒu níu jiān,
líu luò dōng xī jī zhāo mù。
shí lín shǐ jūn xiān dé zhī,
wàn lǐ xiāng xié ruò qí yù。
jí jīn hǎo shì shǔ jūn jiā,
cùi zhú shū huā yǐ lán chù。
wú hóng wú rén hù jī sǐ,
zòng shì yǒu líng fēi bù qù。
jiē wǒ ān dé lì shì bì xì rú gēng chén,
yī kàn gōng sūn dà niáng hún tuō wǔ。
Processed in 0.272058 Second , 34 querys.