薄薄酒奉别吴季良二首 其二

bó bó jǐu fèng bié wú jì liáng èr shǒu qí èr

bó jǐu wèi bó qíng bù bó,
chǒu fù mào chǒu xīn bù chǒu。
jūn bù jiàn tiān xià fēng líu zhū bó hòu,
chē rú jī qī mǎ rú gǒu。
hé xī pú táo zǐ xuě jiāng,
qín zhōng pí pá wǔ mèi niáng。
huáng jīn kuài yì yī rì lè,
yǎn hū bǎi sùi rú fēng kuáng。
tiān yǔ wèi xīu páo yè kǔ,
jiāng hú shǔi shēn bù kě dù。
yù zhāng fēi
Processed in 0.548000 Second , 37 querys.