寄李坦之

jì lǐ tǎn zhī

shén xiān zhōng rén bù kě zhāo,
bó yán sī zhī wǒ xīn láo。
xiá jū yuǎn yè fēng piāo piāo,
zhào yǐng dú lì jiāng zhī gāo。
qǐ wú náng zhōng jīn cuò dāo,
ān dé xié shǒu yǔ yóu áo。
yù yàn yín zhēng zǐ □ □,
wú wá shuāng gē sòng chūn láo。
dà jiāng dōng líu rì tāo tāo,
jiāng shàng chūn fēng chūi bì táo,
huā fēi wàn diǎn zhèng hún xiāo。
Processed in 0.346470 Second , 34 querys.