玉泉万户见访

yù quán wàn hù jiàn fǎng

mǎ shàng jiāng jūn hún tuō mào,
mǎ qián dà qí láng wěi dào。
zì cóng mán dòng kǎi gē húi,
zhòng wèi bīng rén xī diāo hào。
wú yǔ sān dài tóng sī mín,
lǐ lè bǎi nián méng rǔ bào。
jǐu zhī tiān zú zùi duō qí,
bù sì qí yú xīn měng bào。
hǔ zhàng qīu lái rì rì dài,
sàn bù xiāo yáo píng hē dǎo。
shí tīng bái fā lǎo shū shēng,
yī gǔ yǎ qín qīng jiǎo diào。
Processed in 0.246382 Second , 34 querys.