吴兴杂咏十六首 其五 碧澜堂

wú xīng zá yǒng shí lìu shǒu qí wǔ bì lán táng

bì lán táng xià shǔi,
làng bō hé yún yún。
yuǎn kùi lìu kè cí,
yǒu gǎn zài sī wén。
húi zhōu chàng gē qù,
nòng yǐng qián xī yún。
Processed in 0.216855 Second , 34 querys.