穿石松歌为叶秀轩总管作

chuān shí sōng gē wèi yè xìu xuān zǒng guǎn zuò

gé lv́ gǔ chéng chéng běi dōng,
kūn shān yǐ lǐ pán cāng lóng。
tiān xīng zhī jīng xià róng jié,
qí zhōng yǒu shí jiē líng lóng。
shān nóng chuān shān ruò líng lǐ,
xióng zhūi nù jí léi guāng qǐ。
mù jīng tǔ xìng mò gǎn sī,
yǐ dié fēng kē chà zú nǐ。
sān wú zhǔ rén xīn dé zhī,
bǎo bào hù xī yóu yīng ér。
tī jué ní shā chū qí gǔ,
xǐ zhuó yān wù shēng shén zī。
jiàn chāng huā cí péi sù tǔ,
cú lái zhì sōng mù xīn yǔ。
què chuān yuè dòu chū yún āo,
shān gǔi dú lóu máo fā shù。
tí shū jì yuǎn qíng kě zhī,
jié jiāo sùi wǎn xīn wù yí。
yī juàn zì yǒu qīu hè yì,
bǎi zhé bù shòu bīng shuāng qī。
zhōng zhāo zuò dùi wù ruò chī,
fú líng hǔ pò shēng yǒu shí。

黄玠的更多古诗

 • 《吴兴杂咏十六首 其十 清风楼》

  褰裳涉危楼,倚槛对雄州。山横太湖口,溪出少城头。

  阑干十二曲,清风如凉秋。

 • 《四时木犀歌》

  山有木兮木有犀,其花长秋何皑皑。灵芝三秀书上瑞,曾不及尔常芬菲。

  初疑师文叩弦发清商,无射应律变四时。又疑女夷司花窃天和,使尔枝格生妩媚。

  物生文拨真自异,天情岂得为尔私。蟾宫别种万万古,不与草木同凋萎。

  安得灵风锵然驾鸾翼,与尔上结青云知。

 • 《采枸杞子作茶饼子》

  流水河边见碧树,上有万颗珊瑚珠。此疑仙人不死药,黄鹄衔子来方壶。

  露犹未晞手自采,和以玉粉溲云腴。卧听松风响四壁,未老更读千车书。

Processed in 0.542023 Second , 37 querys.