观浙省新址

guān zhè shěng xīn zhǐ

qián táng gù dū yóu lì xióng,
mín jū bǎi wàn rú yǐ fēng。
yī xī biāo nù chì xié kōng,
shì shè xū hū súi xiāo fēng。
chéng xiāng yè xià āi guān tōng,
fēi shū zǒu xí dòng dì cōng。
dà kuān fù rù zhèn fá qióng,
nǎi hūi huáng táng jī yì lóng。
sī mín zǐ lái zhēng fù gōng,
qǐ dì jūn zǐ jí àn tóng。
wú shān wān yán ruò huǒ lóng,
kě yù jí shǔi lín jiǎ hóng。
hú bù yí zhì shān nán dōng,
yuǎn yì jiāng shàng qīng shù fēng。
gāng fù húi hé shǔi zhāo zōng,
huán gǒng běi jí dāng tiān zhōng。
Processed in 0.542215 Second , 37 querys.