读唐史 其四

dú táng shǐ qí sì

yuán zài jì fú zhū,
hú jiāo bā bǎi hú。
qián yuán yǐ hán fāng,
shàn zǒu gù wú zú。
bù wén gǔ yòu zhī,
jì yíng zhōng bì fù。
Processed in 0.306223 Second , 34 querys.