高伯雨苕溪渔隐歌

gāo bó yǔ tiáo xī yú yǐn gē

wú wén tiān mù shān zhōng nǎi yǒu qiān chǐ zhī xuán quán,
xià fù dà gǔ wèi bēn chuān。
bǎi lǐ qīng tiáo jìng rú liàn,
yún guāng niǎo yǐng zhuó zhuó hán yī lián。
fēng luán guò jǐn jiàn chéng guō,
chūn shēn jiàn lv̌ sān qiān kè。
dāng shí gē shàn chūi xiāng fú wǔ yīn,
cǐ yè tí jiāng hán yuè bái。
hé rú yā zī tān tóu jié wū sān liǎng chuán,
tiáo huā kāi shí yú mǎn chuán。
xié shū yī juàn péng dǐ dú,
qióng gūi yù pèi shēng láng rán。
Processed in 0.386902 Second , 37 querys.