时雨既洽园蔬并茂

shí yǔ jì qià yuán shū bìng mào

bái rì yǒu yǎn yún qī qī,
táng huā luàn zhùi yǎn yù mí。
míng jīu tuō kù tǔ zuò ní,
yuán shū rào shè shǔi chū qí。
wáng guā yǐn màn shàng luò lí,
hù yè fān fān shēng hù xī。
sōng jiǎ nù cháng rú lán tí,
zhōng chú shǎo fù huàn ā jī。
jí qǔ dà wèng yān wèi màn,
yú tù bù huò hé quán tí,
wǎn shí zú wèi chī ér tí。
Processed in 0.230561 Second , 34 querys.