送吴季良海运歌

sòng wú jì liáng hǎi yùn gē

shén yǔ zuò gòng shū wéi yáng,
hàn jiā yì yán hǎi líng cāng。
zhì jīn sùi rù yú bǎi wàn,
lián sāo jù hǎi fēi lóng xiāng。
cháng yāo xì mǐ yún zǐ bái,
bà yà yóu zuò qīu fēng xiāng。
shàng dēng jīng yǔ chōng yù shí,
bù yǔ shǔ jì tóng gài liàng。
yán líng jì zǐ shì bù mǐ,
bèi fú kù zhé gōng shū jiāng。
jūn fú zài pèi jīn shǎn yáng,
shàng yǒu pī lì gǔ zhuàn shū tiān zhāng。
gān kūn duān ní zhèng lí kǎn,
běi dǒu què zhuǎn tiān zhōng yāng。
wú zhī zhēn zhōng dùi yuè gān dǎn lù,
dǎo róu háng
Processed in 0.289510 Second , 37 querys.