雪隐山人诗为沈伯玉作

xuě yǐn shān rén shī wèi shěn bó yù zuò

zhāo yún shì rú chē,
xī yún hū rú mǎ。
biàn huà fāng wèi qióng,
jù shì wú xīn zhě。
juàn shū zì yǒu yí,
gāo zé zì yǒu shí。
yōu qī zài lín hè,
huò zhě mèng jiàn zhī。
Processed in 0.304601 Second , 37 querys.