去马叹

qù mǎ tàn

yù huā tiě,
sì tí rú bó tiě,
qīng sī luò tóu jīn jué shé。
yī zhāo míng shù zài yǒu sī,
guān mǎ rén jiān bù dé qí,
fù wǒ hùi yǎng yóu yīng ér。
shuò fēng xiāo shāo cūi shàng dào,
jiāng běi zǎo hán wú sù cǎo。
cāng tóu lú ér shuāng lèi chúi,
diāo ān jǐn chàn dāng shǔ shúi。
wú wén shàng jìu tiān mǎ shí èr xián,
ěr qǐ bù dé jū qí jiān。
rì shí tài cāng yī shí sù,
lì zhàng bù shòu biān chī rǔ,
sūi wǒ tú bù xīn yì zú。
Processed in 0.429559 Second , 37 querys.