忠奴李善歌

zhōng nú lǐ shàn gē

gǔ yǒu fù zhě jiā bào wáng,
zhòng nú tóng móu shā qí gū。
yī nú nì zhī fù yǐ zǒu,
cái shí lèi ěr ér hé gū。
yā ■ sūi xiǎo shì nú zhǔ,
bù shū bù gǎn qī háo zhū。
bǔ zhī zhāo xī rǔ zhòng líu,
bù rěn qù shǒu shēng gū gū。
zhì ér chuáng shàng bài chuáng xià,
nú yǐ sǐ fèng gān láo qú。
tiān tīng bù yuǎn shì jìng bái,
tiān zǐ yǒu mìng xíng shǎng zhū。
yī nú chǒng róng zhòng nú lù,
què cóng zhǔ rén gūi gù lú。
shuāng chéng qīng cōng yù shǐ mǎ,
yóu zhí jìu lǐ qiān ruò xū。
jì xiè yōu yōu tiān xià shì,
wèi kě róng yì qīng rén nú。

黄玠的更多古诗

 • 《吴兴杂咏十六首 其十 清风楼》

  褰裳涉危楼,倚槛对雄州。山横太湖口,溪出少城头。

  阑干十二曲,清风如凉秋。

 • 《四时木犀歌》

  山有木兮木有犀,其花长秋何皑皑。灵芝三秀书上瑞,曾不及尔常芬菲。

  初疑师文叩弦发清商,无射应律变四时。又疑女夷司花窃天和,使尔枝格生妩媚。

  物生文拨真自异,天情岂得为尔私。蟾宫别种万万古,不与草木同凋萎。

  安得灵风锵然驾鸾翼,与尔上结青云知。

 • 《采枸杞子作茶饼子》

  流水河边见碧树,上有万颗珊瑚珠。此疑仙人不死药,黄鹄衔子来方壶。

  露犹未晞手自采,和以玉粉溲云腴。卧听松风响四壁,未老更读千车书。

Processed in 0.573650 Second , 37 querys.