题高晦叔牧松斋

tí gāo hùi shū mù sōng zhāi

shān zhōng shí sōng zǐ,
zhǒng zuò tíng zhōng shù。
yì yǒu mù yǎng ēn,
yì bǐ níu yáng shù。
jié gōu qǐ zài duō,
zhèng wèi dú shū gù。
tóng lú □ fěi jī,
chóng zhǐ shí yàn jù。
sōng yǐng sǎo gèng hé,
sōng shēng chūi bù qù。
zuò cǐ sùi yuè cháng,
dāng zhī fú líng chù。
Processed in 0.308638 Second , 37 querys.