庄仲文梅花兜

zhuāng zhòng wén méi huā dōu

xī rì méi huā dōu,
jīn zuò méi huā zhuāng。
rú yǒu yī mǔ gōng,
mǎn wū méi huā xiāng。
zhū shù dòng chūn sè,
yù lín fú yè guāng。
yōu yōu sùi yuè wǎn,
mào mào tiān yǔ shuāng。
píng shēng wú sú qíng,
jié jiāo duō lǎo cāng。
dú yǒu lín jūn fù,
yì sī kě xiāng dāng。
Processed in 0.313990 Second , 34 querys.