送钱若虚游武当

sòng qián ruò xū yóu wǔ dāng

běi fāng gūi yǔ shé,
liè shè yìng tiān xīng。
yīn zhōng yǒu fú yáng,
zài dì wèi shǔi líng。
cí gōng sōng yuè xī,
gāo lù hé tíng tíng。
xī chǐ zǒu wàn lǐ,
xiāng huǒ bù dé níng。
ā shī jí yù qù,
jiāng lǐu yóu wèi qīng。
zèng zǐ shī wǔ yán,
chí yòng kòu shén jiōng。
Processed in 0.253735 Second , 34 querys.