读唐史 其一

dú táng shǐ qí yī

fén yáng guó dà chén,
táng táng fù cái qì。
dú mǎ bù zhōng jiǎ,
qì yā tiān jiāo zǐ。
gǔi mào qiě lán sè,
gù dú wèi lú qǐ。
Processed in 0.332180 Second , 37 querys.