白云窗

bái yún chuāng

gù rén lú shān lái,
jì wǒ shān zhōng yún。
shān yún qǐ kě jì,
jì cǐ yì yīn qín。
píng shēng cuò liào shì,
suǒ jiàn yì suǒ wén。
kāi chuāng chāi fēng tí,
fēi niǎo bái fēn fēn。
jǔ tóu shēng cán kùi,
jī shǒu yún zhōng jūn。
shù yǐ zì yí yuè,
níng dāng hùn chén fēn。
tí xié sùi yuè jǐu,
guà xiàng fú sāng tūn。
yǔ ěr cóng lóng qù,
huà wèi wǔ sè wén。
Processed in 0.555973 Second , 34 querys.