寄介石索寒菊

jì jiè shí suǒ hán jú

shí jú wǎn yú hǎo,
jīn cǎi zhào wēi shuāng。
shù ěr tóng sùi hán,
jiě hòu bù dé jiāng。
wù mèi hū yǒu dí,
dào rén guān zé huáng。
rù mèng huán chū mèng,
gù yǐng dàn kōng fáng。
tiān dì shēng wàn wù,
yān sù zì qí cháng。
gān kǔ yì súi huà,
lè bǐ wèi qú yāng。
Processed in 0.511715 Second , 34 querys.