浙江观潮似介石兼呈陈守中

zhè jiāng guān cháo sì jiè shí jiān chéng chén shǒu zhōng

zhāo kàn cháo shǔi shēng,
mù kàn cháo shǔi luò。
dà jiāng rì dōng líu,
zì rào qīng shān guō。
cháng lán jià gūi fēng,
qīu qì zhèng xiāo suǒ。
wàn léi gǔ téng chuò,
bǎi gǔi líng pēn bó。
jiāo lóng kū zhái yí,
péng gěng gòng piāo bó。
kuàng ěr wā mǐn wēi,
qí àn suǒ qī tuō。
hào dàng tiān dì jiān,
yī qì tóng tuó yuè。
wú ér tà làng yóu,
zì xǔ píng shēng lè。
Processed in 0.416448 Second , 34 querys.