张如㯉东斋雨诗并似其子翔南

zhāng rú huò dōng zhāi yǔ shī bìng sì qí zǐ xiáng nán

yāo kè zuò qīng zhòu,
liǎng zhuó sùi zhōng xī。
shuāng hú jiāo lv̌ tùi,
qīng huān rù zhōng yì。
lè xū jiàn shī bān,
jǔ shǒu wèn jǐu bái。
bù yǒu jiā yǒu péng,
hé yǐ wèi gū jì。
Processed in 0.429297 Second , 34 querys.