与韩仲实九日登涵山有怀韩伯清

yǔ hán zhòng shí jǐu rì dēng hán shān yǒu huái hán bó qīng

liáng qì bó mò shāng,
shí jú wěi duō lù。
zī chén zú xiāng yú,
zhōu jí xuán qiě jù。
wǎng rì qǐ fù lái,
xīn rén yǐ rú gù。
bǎi nián jī liǎng jī,
gèng tà hán shān qù。
chuān kōng shàng wēi jí,
shēn gāo niǎo fēi chù。
jiāng tiān rù xiá tiào,
míng sè qǐ yān shù。
shǐ hūn jiàn héng cān,
sùi yǔ qīu jù mù。
jūn zǐ shū wèi lái,
yì chē zài zhōng lù。
Processed in 0.222910 Second , 37 querys.