题画山水似盛子昭 其四

tí huà shān shǔi sì shèng zǐ zhāo qí sì

húi fēng wēi yù duò,
qiào jìng shēn kě rù。
yíng yū dù bì wù,
yǎo tiǎo qù jǐng yì。
quán xuán jìng liàn míng,
yá yǒng jī tiě sè。
miǎn huái zhēn bái jūn,
xiāng cóng fù yún jí。
Processed in 0.338154 Second , 37 querys.