奉呈乙十一叔父

fèng chéng yǐ shí yī shū fù

háng zāng fù háng zāng,
líng lù zhān cǎo mǎng。
qīn jì dāng cǐ shí,
fèn wǎn héng dú xiǎng。
gū sāng jì lv̌ chèn,
wèi zhī suǒ gūi wǎng。
fěi rén shén hé yī,
àn shì yǒu líng xiǎng。
zhū cóng yǔ fù tóng,
zhòng wǒ xīn yù yàng。
wǔ róng zǔ cháng gǔ,
hán shǔi bái mǎng mǎng。
jí yōu pò shuāi mù,
pín xīn sì chóu nǎng。
fū qǐ wú tā rén,
xiāng yī zài zōng dǎng。
Processed in 0.324785 Second , 37 querys.