游幻住庵留赠月千江上人 其三

yóu huàn zhù ān líu zèng yuè qiān jiāng shàng rén qí sān

jì yǔ tiān fù jiā,
míng niǎo shēng gù gù。
qián xī chūn yǐ shēn,
quàn wǒ tuō bù kù。
cì gāo luàn qīng lián,
tǐng zǐ rù pǔ xù。
wǒ kù bù yòng tuō,
rǔ zì gù rǔ fù。
Processed in 0.518027 Second , 34 querys.