赋陆子敬旧时月色亭

fù lù zǐ jìng jìu shí yuè sè tíng

gǔ yuè jí yǐ jìu,
jīn yuè nǎi gèng xīn。
jiě hòu jiàn yán sè,
méi huā rú gù rén。
wǎn bǐ yán xià zhī,
guà wǒ tóu shàng jīn。
zhāi huā bù chā fā,
tà yuè zǒu qiān xún。
héng dí qiě wù chūi,
liáng yè yì yì chén。
héng kǒng míng rì zhì,
shǐ wǒ jī fù chén。
yuàn yīn huā miǎn gōng,
tuō gēn bīng xuě lún。
jié zǐ jìn qióng lóu,
yǒng yǔ gùi shù qīn。
Processed in 0.260788 Second , 34 querys.