感怀 其十五

gǎn huái qí shí wǔ

kè yǒu qiān jīn ér,
guò wǒ shí chǐ shè。
xiá ài bù kě líu,
fēi wán chū dàn shè。
yāo xià diāo yù chī,
cùi hǎo jué xìn xià。
xìn měi fēi suǒ zhēn,
liáo zú yǐ xiāng chà。
Processed in 0.389582 Second , 34 querys.