与韩介石闻人梅涧游黄龙洞

yǔ hán jiè shí wén rén méi jiàn yóu huáng lóng dòng

lóng jūn suǒ yōu qián,
qiàn kōng ruò yuān jǐng。
tóu shí fēng zhuǎn léi,
gǔ lì qiè shēn jiǒng。
tóng nú kuā jié zǒu,
xiào hū yǐ jué dǐng。
shēng gāo zhǐ zì wēi,
liáo fù bà wú xīng。
Processed in 0.269812 Second , 34 querys.