送孔御史归曲阜

sòng kǒng yù shǐ gūi qū fù

qīng líu gòng xǐ jù qún xián,
xīn wò shí wén xià jǐu tiān。
dōng guān chóu shū hé rì le,
zhōng chéng yí hù jǐu rén chuán。
guò jiā mò jǐu yī lín miào,
fēng shì xiān xū chè yù yán。
qiān zài sī wén jì lái zhé,
lín fēn wò shǒu zhòng xuán xuán。
Processed in 0.337533 Second , 37 querys.