可怜行

kě lián xíng

hóng yán bái miàn kě lián zǐ,
zhàng lí jī zǒu huāng shān lǐ。
cùi méi xīn fù xuě sè ér,
yǎn xìu jiāo tí shòu rú gǔi。
dào bàng zhū mén zhào shuāng jǐ,
cháng duàn rǔ wēng hū bù qǐ。
jīn yú xiàng hù gōng chū pú,
wán kù zhōng rán chóu è sǐ。
chūn fēng qīu yuè āi sī duō,
jiē rǔ shǎo nián nài lǎo hé。
Processed in 0.260913 Second , 34 querys.