昆崙歌寄吾丘子行

kūn lún gē jì wú qīu zǐ xíng

cùi luán tí yún tiān sì chúi,
huā lóng shuāng shuāng shén mǔ gūi。
jīn xiān yì jūn lèi rú shǔi,
chāng yáng luò huā qīng rǔi rǔi。
céng chéng zhū què yáng sù fēn,
kāi míng yín yín huán jǐu mén。
xī hé zǒu mǎ bù dài rén,
jīng yú xī hǎi hǎi shēng chén。
ruò yǒu rén xī chàng xīu zǔ,
zǐ yù cān chà lǎo fèng yǔ。
xiào hūi rú yì jiào yún wǔ,
yún jiān hè chú shēng liǎng yǔ。
gūi lái gūi lái wù cuō tuó,
qīu fēng chūi zhé gān qí kē。
Processed in 0.286108 Second , 37 querys.