雪窦纪游四首 其一

xuě dòu jì yóu sì shǒu qí yī

gāo rén xīn xiāng yíng,
shān mén dài líu shǔi。
fēng shēng zhū shù jiān,
yuè kūi jìng chí lǐ。
hóng jǐng sùi chéng mí,
yìng jiē shū wèi yǐ。
Processed in 0.268604 Second , 34 querys.