雪窦纪游四首 其二

xuě dòu jì yóu sì shǒu qí èr

yōu xún zhǐ shān jiāo,
yá qīng hū rú xiè。
fǔ shēn shì mù mò,
xuán shǔi zài zú xià。
míng míng yán xìu zhōng,
yàn zuò xī wèi zhě。
Processed in 0.424900 Second , 37 querys.