金华山赠同游者三十韵

jīn huá shān zèng tóng yóu zhě sān shí yùn

zhàng lí chū chū chéng xī mén,
wàn zhū hóng yè rú yún tún。
fú róng fēng qián wèn xíng lù,
wǎn wǎn yī xiàn súi chán yuán。
shǔi shēng jiàn yuǎn shān jiàn jìn,
ruò luó xiān gé shǒu suǒ mén。
xū yú héng cè biàn fēng líng,
gāo àn hū fù wèi píng yuán。
xì quán líu líu zhú gān zhí,
shí shù pián lì yí tóng gēn。
bō jīn bài bì féng fèi chà,
yóu yǐ dì yī míng qí xuān。
tiān míng dú qù diào yí jī,
yù nv̌ wěi shùi kōng qīu fán。
lóu jū xī qǐ wàng míng miè,
shí fēi yā ruò shān zhī fán。
xià yōu xué xiǎn jìng jū rù,
xī xíng pú fú bù dé bēn。
huò guān yá guǎng jià liáo xuè,
shuāng lóng rào lìu pán wān wān。
fēn lún guài zhuàng mǎn yán fù,
xióng hǔ jù fú luán fèng qiān。
qí yú suǒ xì wú bù yǒu,
xíng qíu xiàng suǒ nán jù yán。
qián qū lín lù què xià zhùi,
fǔ zhǔ jǐu dì qióng yá yín。
qīng zhī cùi yǔ bù fù biàn,
dàn tīng fēng shǔi shēng xuān xuān。
gāo shāo sōng jù dù qí bèi,
zhū bó hū súi huá dēng fán。
sǒng shēn shàng chū zhǐ jué dǐng,
bì tóng gāo xià mí shān yuán。
yáo chuān péng ài tà yún yǔ,
xiǎn jiān cóng cǐ bù yì lùn。
qīu háo xì lù mò róng zú,
xià kàn bù cè bàng wú fán。
guài téng rú gōu cǎo rú jiàn,
jǔ shǒu yǎng tàn chóu pān yuán。
shān wēng gù zhī xiào yǐn bì,
qián qiān hòu jiē hóu yǔ yuán。
chí kēng kuà gǔ qī cè guò,
bèi hàn chuǎn xī yú páo fán。
yīn shěn gǔ dòng bì xīng rì,
sūi yǒu hán shǔ wú zhāo hūn。
què xíng zuǒ zhuǎn fù shēn rù,
yù jué liáo lì yáo xīn hún。
zhū yīng piǎo miǎo xiàn mǎn yuè,
jī shǒu dà shì tiān rén zūn。
fú yī jìng zhú fēi niǎo xià,
qīng shān chū méi bō tāo fān。
huò yún hàn rén yǐn shēn chù,
páng fó jiān bèi yú tái hén。
shé pán qìng zhé yòu shù lǐ,
kān yán shí zhàng kāi yōng yuán。
yè gūi cǎo táng diàn tū wù,
zuò kàn yún yuè tǔ fù tūn。
yí rán xié shǒu jǐn wén shì,
pǒ jué bǐ xià lái yuán yuán。
míng shān shí shì rú kě tuō,
xìng zǐ sùi yàn lái wú xuān。
Processed in 0.313605 Second , 37 querys.