题李坦之诗卷

tí lǐ tǎn zhī shī juàn

shén xiān zhōng rén shì mò shì,
zhèng yǐ wén zhāng wèi xì jù。
lǐ shēng yě fù kě lián rén,
shǒu zhǒng pán táo dài chūn sè。
shān kōng sùi hán shúi niàn rǔ,
qīng fēng duò yǐng shuāng lù bái。
yuǎn yóu fù chéng yī zhāo qù,
cùi gài yún qí mù hé shì。
péng lái yān wù qīu míng míng,
dèng jūn bái lù wú xiāo xī。
xìu zhōng lí zhū sān bǎi kē,
yè shēn wù jìn jiāo lóng zhái。
jīn huá zhī shān qīng chù tiān,
shān rén kàn shān wàng sùi nián。
huáng jīng zhī cǎo xìng kě shí,
ān dé yǔ zǐ cháo qí jiān。
shí chuáng zùi tīng sōng fēng mián,
wú wèi cháng gē yuàn rú kū,
shǐ rǔ cè chuàng diāo zhū yán。
Processed in 0.327495 Second , 37 querys.