苕溪风雨中章德茂同泛

tiáo xī fēng yǔ zhōng zhāng dé mào tóng fàn

hēi fēng fān jiāng bái yǔ qīng,
qiáng qī duò cè duàn rén xíng。
cǐ shí wéi wǒ yǔ zhāng zǐ,
gū zhōu dàng yàng yān bō lǐ。
jiān jiā cāng cāng yáng lǐu huáng,
hào gē jí xián xīng mí cháng。
piān rán yī yè zì xiān wǔ,
qīng shān bái tǎ pín dī áng。
zhāo guò chéng nán mù chéng běi,
zhōu rén wèn wǒ jiāng shúi shì。
zhāng zǐ diào tóu zuò wú yǔ,
qīu shǔi yè lái shēn jī xǔ。
hū kàn dà zì biāo zhú lín,
sì mén dùi shǔi réng yīn yīn。
qiāo mén jiàn zhú bù jiàn rén,
zhú jiān cùi shí hé xiāo sēn。
húi zhōu shǎo lín yǔ rú zhù,
sì gù míng máng dàn yān wù。
yú liáng lóng yuè wú bù zhī,
pī suō què rù gū pú qù。
àn bàng qún ér pāi shǒu hū,
xiào yán kuáng kè shì suǒ wú。
wū hū gǔ rén jīn zé wú,
hòu lái shì wǒ zhī hé rú !
wèi jūn líu cǐ yǒu shēng huà,
tí zuò biǎn zhōu yān yǔ tú。

黄溍的更多古诗

 • 《开元宫》

  谁使藏舟一夕移,红楼翠幕未全非。
  曾闻帝子乘鸾去,疑有仙人明鹤归。
  烟径月明瑶草歇,石坛露冷碧桃稀。
  赤栏桥畔多时立,闲看杨花作雪飞。

 • 《题松声楼》

  长松四檐间,落落无与伍。天清啸歌发,肯作儿女语。

  道人有真听,无迎亦无拒。尚不知有耳,况觅声处所。

  起视南山高,明月在庭户。应念朝市人,闻鸡走风雨。

 • 《题陆山长柳州》

  簇簇春山紫翠围,瀰瀰烟水白鸥飞。东被正作西湖长,一曲空惭贺监归。

Processed in 0.390537 Second , 37 querys.