阳山昱上人访予吴门寓舍求为湘竹诗予辞以未见竹上人不远六十里自山中舁其竹而来好事有如此者欣然为赋长句

yáng shān yù shàng rén fǎng yú wú mén yù shè qíu wèi xiāng zhú shī yú cí yǐ wèi jiàn zhú shàng rén bù yuǎn lìu shí lǐ zì shān zhōng yú qí zhú ér lái hǎo shì yǒu rú cǐ zhě xīn rán wèi fù cháng jù

dào rén lái zì yáng shān lù,
shǒu xié jìu zhǒng qiān gān zhú。
xiǎo cái fāng hú bù yíng chǐ,
zhōng yǒu xiāo xiāng jiāng yī qū。
wèi xìn tiān gōng néng ěr qí,
bù zhī dì mài cóng shúi suō ?
qíng chuāng xiāo xiāo sàn yān wù,
yǎn dǐ sēn rán lì qún yù。
qǐ qī wǒ nǎi lèi cǐ gōng,
méng fàn fēng āi zǒu chén sú。
gù shān fāng yuǎn zhòng chóu jué,
xīn jù wèi chéng cán pò cù。
huáng gāng zhī chǎn dà zhōng chuán,
zhèng yòng cái měi kū qí fù。
yuàn yán bǎo cǐ zhōng tiān nián,
sùi mù shān zhōng bàn yōu dú。

黄溍的更多古诗

 • 《开元宫》

  谁使藏舟一夕移,红楼翠幕未全非。
  曾闻帝子乘鸾去,疑有仙人明鹤归。
  烟径月明瑶草歇,石坛露冷碧桃稀。
  赤栏桥畔多时立,闲看杨花作雪飞。

 • 《题松声楼》

  长松四檐间,落落无与伍。天清啸歌发,肯作儿女语。

  道人有真听,无迎亦无拒。尚不知有耳,况觅声处所。

  起视南山高,明月在庭户。应念朝市人,闻鸡走风雨。

 • 《题陆山长柳州》

  簇簇春山紫翠围,瀰瀰烟水白鸥飞。东被正作西湖长,一曲空惭贺监归。

Processed in 0.512388 Second , 37 querys.