杭州送儿侄归里

háng zhōu sòng ér zhí gūi lǐ

kōng jiāng yuè mǎn cháo shēng nù,
èr ér yǒng tà cháo tóu qù。
gù yuán tiān mò miǎo yú huái,
mèng zhōng shì rǔ gūi shí lù。
qǐ xiàng jiāng lóu yáo wàng rǔ,
jiāng shàng qīng fēng zhèng shuāng lù。
liáng fēng sà sà chūi rǔ jí,
lǔ yáo bèi zhǐ lóng shān dù。
piān rán yī yè wǔ zhōng líu,
jiē rǔ tóng xīn dé wú jù。
zì wǒ xī yóu lì sān jì,
jǔ mù jiāo péng bàn xīn gù。
xià chē xiāng yī hé fēn fēn,
bái tóu zhāo shì yóu tú bù。
xuán dū guān lǐ jìu táo huā,
jiàn wǒ zhòng lái néng jī dù。
miǎn sī chóu xī réng niàn rǔ,
xǐ yǐ lán gān rì jiāng mù。
qián cháo jiāng duàn hòu cháo xù,
céng bō fù làng wú zhòng shù。
yú lóng chū méi xiāng hòu xiān,
jí léi chúi shān yǔ rú zhù。
gé àn fēng luán kōng fù duō,
shā jì míng máng dàn yān wù。
jì chéng zhī rǔ yǐ dēng lù,
xī jiān chí dàn jīn hé chù ?
míng zhāo guò wǒ sān fǔ shān,
néng wù pái huái qǐ āi mù。
jìn wén hàn bá sì wèi nvè,
shā wú shǒu zhí qiān zhū shù。
qiě xū wèi wǒ yǔ bǐ lín,
mò qiǎn níu yáng shàng qīu mù。
Processed in 0.265947 Second , 37 querys.