番阳周节士歌

fān yáng zhōu jié shì gē

zhōu jūn shēng cháng fān jūn lǐ,
cháng shēn yǔ yǔ xū réng měi。
shī zhāng xiān shēng yè kǒng shì,
xià yíng dōng xuě pín jì gǔi。
xiān shēng ài jūn bù wěi bì,
jūn wèi xiān shēng wǒ zhī jǐ。
zāo shí zhàn fá duō chuāng wěi,
zéi zhòng chéng zhī zuò jiān gǔi。
jùn xí xiān shēng bǐ yī xǐ,
xiān shēng kāng kǎi wèi zhī qǐ。
yuē bǐ chī chī jù fēng yǐ,
xiōng qú běn wǒ jiā nú ěr。
wǒ jiāng chī zhī yòng zhé chúi,
pī qí jiǎo máo tuō jù zī。
nú xié bīng lái sù rú gǔi,
fǎn shì qí zhǔ xiān shēng sǐ。
xiān shēng zhū zǐ jù yòu zhì,
zhōu jūn wén zhī shī zhù bǐ。
yuē gǔ fù chóu gài yǒu lǐ,
shī cháng zhī chóu shì xiōng dì。
wǒ jīn bì yě shū yú shì,
zǒu gào jùn fǔ fú yǐ sì。
fǔ gōng yì zhī fú gǎn zhǐ,
shòu yǐ shū qiāng yǔ hú shǐ。
huò yún bǐ zhòng wǒ wú jī,
hé mù yuán bīng wèi biǎo lǐ。
jūn fèn bù gù xíng yì shǐ,
jiǎ yǒng zhí qián wú yǔ bǐ。
zéi qióng zhí jīn jì hé gǔi,
dé jīn shī zéi duò qí ěr。
jí qǔ tān fū shī zhū shì,
shì qì fù zhèn zéi nǎi mǐ。
zhūi bēn zhú běi mó zéi lěi,
xùn léi bù jí yǎn qí ěr。
yī zhà jì fù zhòng zhà hǔi,
shēng zhì zéi nú jì qī zǐ。
cǔn qí xīn fèi xiàn zǔ jī,
gào yú xiān shēng cí wěi wěi。
kǎi xuán gōng tíng qí yǐ nǐ,
sàn qiǎn bù wǔ gūi yún zǐ。
tiān gē yào rì fāng nán zhǐ,
jùn jiāng xiào sǐ fú bài gùi。
zhōu jūn táng táng zhòng suǒ shì,
rén xián wèi jūn jīn kě shì。
xì shū jiàng biǎo jǐn chǐ zhǐ,
dà zāi gōng hóu xiǎo cì shǐ。
jūn yán wǒ běn bù huò yǐ,
chū wèi wú shī shuā chóu chǐ。
zùi rén yǐ dé zéi yǐ mǐ,
dōng cūn xī luò wú jīng qǐ。
bù yì fù gùi níng yǐn shǔi,
gōng wú duō tán qiě xīu yǐ。
bì mén gāo wò ròu shēng bì,
bái jū kōng gǔ yú sì jì。
mò zàng jīn tán yǒu miào sì,
xiāng rén sùi shí jí yáng shǐ。
zǐ tūn lái yǔ zhòu zǐ chǐ,
zhǒng mén tì qì yán rú cǐ。
jiē jūn zhuàng jié shén qí wěi,
bō zī gē shī yòu āi lěi。
Processed in 0.294295 Second , 37 querys.