题醉歌图

tí zùi gē tú

hàn lín zhǔ rén tiān shàng lái,
bù fān bù wèi lú yú kāi。
jiāng hú miǎo miǎo tiān yī sè,
zhāo guāng mù ǎi xiāng pái huái。
shǎng xián xīn shǎng yú shèng chù,
dàn yǒu shǔi zhú wú tíng tái。
bēi cái jǐu yǐ méi jīng jí,
jī chǐ bù fù líu méi tái。
hòu lái shì jīn yóu shì shǎng,
jīn wǒ bù lè hé wèi zāi。
dà guān mǎ zhòng yuǎn mò zhì,
lín wēng lv̀ yǐ fú xīn pēi。
xīn rán yī yǐn biàn zhōng xī,
bí duān qì xī rú yún léi。
shì jiān bié yǒu yī tiān dì,
bù zhī hé chù wèi péng lái ?
húi guān fāng nèi hǎi yī sù,
xī jī chén wèng hé xuān hūi。
huáng guān mì jiān tài kuáng tài,
qí jīng gōng fèng fēi xiān cái。
hūi háo 《 zhèng yào 》 zhēn xué shì,
fēng chē líu shǔi xíng xiāng cūi。
yáo chí qū yàn duō yǔ lù,
gūi yú zhuó bǐ huáng jīn léi。
Processed in 0.294954 Second , 37 querys.