集渊明句题李中甫员外稼亭

jí yuān míng jù tí lǐ zhōng fǔ yuán wài jià tíng

dōng fāng yǒu yī shì,
kè yǎng qiān jīn qū。
shù dài tīng míng jī,
chū zé péi wén yú。
dài gēng běn fēi wàng,
zàn yǔ tián yuán shū。
tián yuán rì mèng xiǎng,
tóu guān xuán jìu xū。
xīng yán zài zī chūn,
xīn chóu fù yìng yú。
tián fù yǒu hǎo huái,
guò mén gèng xiāng hū。
pī cǎo yuán lái wǎng,
lv̌ lì zhōu gù jū。
yōu yōu dài qīu jià,
shí huán dú wǒ shū。
sūi wèi liàng sùi gōng,
qī chí gù duō yú。
cǐ shì zhēn fù lè,
cǐ yǔ zhēn bù xū。
jiàn sòng qīng huáng zhāo,
gūi zǐ niàn qián tú。
qián tú dāng jī xǔ,
zhí zhì dōng hǎi yú。
gǔ shí gōng míng shì,
shì shì zài zhōng dū。
yáo yáo jū nì xīn,
jūn qíng dìng hé rú。

黄溍的更多古诗

 • 《开元宫》

  谁使藏舟一夕移,红楼翠幕未全非。
  曾闻帝子乘鸾去,疑有仙人明鹤归。
  烟径月明瑶草歇,石坛露冷碧桃稀。
  赤栏桥畔多时立,闲看杨花作雪飞。

 • 《题松声楼》

  长松四檐间,落落无与伍。天清啸歌发,肯作儿女语。

  道人有真听,无迎亦无拒。尚不知有耳,况觅声处所。

  起视南山高,明月在庭户。应念朝市人,闻鸡走风雨。

 • 《题陆山长柳州》

  簇簇春山紫翠围,瀰瀰烟水白鸥飞。东被正作西湖长,一曲空惭贺监归。

Processed in 0.924309 Second , 37 querys.