赠别叶审言

zèng bié yè shěn yán

xī rén chēng hǎo shì,
nǎi yǒu huáng jīn tái。
huáng jīn yì hé wù,
gù yòng jiāo xián cái。
yè shēng bèi duǎn hé,
zhì lì hé xióng zāi。
běi zǒu jiào chāng gé,
hóng yún zhǐ cūi wéi。
zhōng yān wú gǒu shòu,
zì bǎo tóng yīng hái。
chē fú fēi wú róng,
huáng jīn zhí fú āi。
shí nián zǒu hé guān,
máo wū gē cāng tái。
qǐ wú láng gān shù,
fèng fēi gù dī húi。
yī zhāo tuō shēn qù,
xū guān yún lù kāi。
yè jūn shàn zì ài,
wǎng yǐ wú xián cāi。
mí bāng gǔ suǒ qiào,
qǐ dì gùi bù húi。
yuàn yán tǔ qí xiōng,
luò luò pái fēng léi。
shàng niàn qióng jiàn zhě,
héng mén shǒu hāo lái。

黄溍的更多古诗

 • 《开元宫》

  谁使藏舟一夕移,红楼翠幕未全非。
  曾闻帝子乘鸾去,疑有仙人明鹤归。
  烟径月明瑶草歇,石坛露冷碧桃稀。
  赤栏桥畔多时立,闲看杨花作雪飞。

 • 《题松声楼》

  长松四檐间,落落无与伍。天清啸歌发,肯作儿女语。

  道人有真听,无迎亦无拒。尚不知有耳,况觅声处所。

  起视南山高,明月在庭户。应念朝市人,闻鸡走风雨。

 • 《题陆山长柳州》

  簇簇春山紫翠围,瀰瀰烟水白鸥飞。东被正作西湖长,一曲空惭贺监归。

Processed in 0.444308 Second , 37 querys.