晋卞将军墓

jìn biàn jiāng jūn mù

jiāng zuǒ shī qí yù,
qiáng chén bù zhōng qū。
huān yú yī yǐ guāi,
kuáng zhì wú cī jū。
huáng wū bō cǎo yě,
tóng tíng jiāo jiàn shū。
shì shū shǐ shúi bǐng ?
pěng shǒu rú bēn hú。
wěi cǐ bǎi shì shì,
sǐ yǔ èr zǐ jù。
gū zhōng gěng wèi mò,
zú yǐ fú tún yú。
yì qí guǒ dōng zhǐ,
bái rì kāi tiān qú。
shú zùi bō luàn gōng,
zhī rén huò qí tú。
yī xī dà yǎ fèi,
qīng yán bǐ wén rú。
hé shǔ yǐ héng wěi,
yī guān shàng shū xú。
yì rán jiàn dǐ zhù,
dú zhàng kuáng lán qū。
dà jié gù rú cǐ,
juān shēng nǎi qí yú。
qīng jiǎn huàn yí liè,
cāng zhēn bì yōu xū。
rì xī bēi chūi duō,
tiān gāo nián yùn cú。
shì fāng yòng wěi bì,
yóu jiāng kùi xuán xū。
jiāng tāo miǎo zài wàng,
xuě tì kōng lián rú。
Processed in 0.334470 Second , 37 querys.