上京道中杂诗十二首 其一 发大都

shàng jīng dào zhōng zá shī shí èr shǒu qí yī fā dà dū

cí qīn dú xíng mài,
yáo yáo dǐ jīng guó。
hú wèi tū bù qián,
qū mǎ gèng yuǎn shì。
zhì zūn yǒu shí xún,
shù yǔ yīn qiān mò。
sù wèi bì jìn chén,
gù wèn xū qí dé。
lòu rú yì hé zhī,
rǒng cóng tóng zhí jǐ。
cǎo shēn yuán yě qīng,
yǔ àn guān sāi hēi。
liáo liáo wèi nián yì,
juàn juàn yóu zǐ sè。
yī shēn wàn rén zhōng,
gǎn bù sī nǔ lì !
Processed in 0.308657 Second , 37 querys.