上京道中杂诗十二首 其二 刘蕡祠堂

shàng jīng dào zhōng zá shī shí èr shǒu qí èr líu fén cí táng

líu jūn gǔ yí zhí,
cí táng zài qīu yuán。
jiē cǐ háo jié kū,
wén xióng xū gū qiān。
píng shēng èr sān cè,
fěi jiào míng zhǔ ēn。
suǒ suǒ tán dé shī,
wú nǎi shì jǐng yán。
píng gāo yī cháng wàng,
ruò yàn chē mǎ xuān。
wēi fēng guò shū yǔ,
qīng shān mǎn qián xuān。
yīn qíng shū yì tài,
fú yún shí wú gēn。
yōu yōu qiān zài xīn,
qù qù wù fù lùn。
Processed in 0.227758 Second , 37 querys.