上京道中杂诗十二首 其六 李老谷

shàng jīng dào zhōng zá shī shí èr shǒu qí lìu lǐ lǎo gǔ

yuán yá yī jìng wēi,
rù gǔ shuāng yān zhǎi。
mì lín rì yì xūn,
kuàng jí yún yǔ jī。
xíng rén wàng yān huǒ,
kè shè yī shān sè。
jiā tóng wèi zhāng dēng,
yě lǎo fán bì xí。
wèi jué fēng sú shū,
qí liáng guān hé gé。
yán chéng bù kě huǎn,
zǐ gūi wù quàn kè。
Processed in 0.271419 Second , 37 querys.