上京道中杂诗十二首 其九 独石

shàng jīng dào zhōng zá shī shí èr shǒu qí jǐu dú shí

jiě ān jí tíng wǔ,
shāo xīn yān wù shōu。
cāng rán zhòng shān chū,
lì lì rú diāo sōu。
qián zhān yī shí dú,
líng gōng jū shàng tóu。
pǒ wén qù nián xià,
shǔi jī lóng téng jiǎo。
zǒu bì dēng wū shān,
yè bàn qí yā xīu。
xìng zī xī jiàn zhōng,
jīn zuò qīng qiǎn líu。
yàn ān bù kě huái,
biàn huà chéng nán qíu。
cùi huá miǎo zài wàng,
xíng yǐ wú yān líu。
Processed in 0.239310 Second , 34 querys.