上京道中杂诗十二首 其十 担子洼

shàng jīng dào zhōng zá shī shí èr shǒu qí shí dàn zǐ wā

zì cóng shǐ chū guān,
shù rì zǒu yá gǔ。
tiáo tiáo dù piān líng,
xiǎn jǐn dé píng lù。
pō tuó jiē tǔ shān,
gāo xià fēn qǐ fú。
lián tiān àn fēng cǎo,
bù fù jiàn lín mù。
xíng rén yān jì lái,
níu yáng yǔ zhōng mù。
sà rán yī cháng dān,
zhǐ chǐ yì hán yù。
zhù lì tiān yǒu huái,
xiāng féng réng wèn sú。
wèi tú yí jí qū,
gèng bàng luán hé sù。
Processed in 0.216558 Second , 34 querys.